Oznámenie o realizácii projektu Wifi pre obec Golianovo

wifi

Názov projektu: Wifi pre obec Golianovo

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Golianovo, č. 400, 951 08 Golianovo

Miesto realizácie: Obec Golianovo

Výška nenávratného finančného príspevku: 13 500 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 9 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. Stĺp - ľadová plocha                                                    (48.270043819844 ; 18.1872653961182)
  2. Zdravotné stredisko                                                   (48.2695867723836 ; 18.1863641738892)
  3. Verejne priestranstvo OcÚ                                       (48.2683370123641 ; 18.1875658035278)
  4. KD ihrisko                                                                      (48.2679370827029 ; 18.1871473789215)
  5. Nové bytovky                                                               (48.2654945872088 ; 18.1940674781799)
  6. Budova OFK 1                                                              (48.2746301361899 ; 18.1895077228546)
  7. Budova OFK 2                                                              (48.2744703629187 ; 18.1891134381294)
  8. Obecný úrad 2                                                             (48.2684566335743 ; 18.1873297691345)
  9. Multifunkčné ihrisko ZŠ s MŠ Golianovo               (48.2720879859966 ; 18.1921148300171)

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu bola ukončená vo februári 2020. V súčasnosti prebiehajú administratívne úkony k žiadosti o platbu.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Technológia pre triedený zber v obci Golianovo

SKM C25817112815470

Dňa 27.05.2016 podala obec Golianovo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, investičnej priority 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva, špecifického cieľa 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Operačného programu Kvalita životného prostredia s názvom projektu Technológia pre triedený zber v obci Golianovo. Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia, spolufinancovaný Kohéznym fondom. Realizáciou aktivít projektu má obec Golianovo v záujme zabezpečiť technologické vybavenie pre triedený zber.

Rekonštrukcia a rozšírenie Hasičskej zbrojnice Golianovo

Začiatok realizácie a aktivít projektu: 04/2010
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 10/2011
Celkové oprávnené výdavky projektu:
- Plánovaný stav v EUR: 265 130,02
- Skutočný stav v EUR: 264 646,32
- vlastné zdroje v EUR: 78 381,25

 

hz2.JPG

hz.jpg

Budovanie ľudských kapacít zamestnancov obce Golianovo a partnerov

Začiatok realizácie aktivít projektu: 03/2009
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 05/2010
celkové oprávnené výdavky projektu:
- plánovaný stav v EUR: 130 766,68
- skutočný stav v EUR: 125 726,12

blk.jpg

blk2.jpg

© Obec Golianovo 2014 - 2022, webdesign & layout by LF

Administrácia webu