Tlačivá stavebného úradu

Čestné prehlásenie (PDF)

Hlásenie drobnej stavby (PDF)

Návrh na kolaudáciu (PDF)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia (PDF)

Ohlásenie začatia stavby (PDF)

Vyhlásenie stavebného dozoru (PDF)

Vyjadrenie suseda (PDF)

Žiadosť o búracie povolenie (PDF)

Žiadosť pri zriadení malého zdroja znečistenia (PDF)

Žiadosť o zápis do listu vlastníctva a zákres do katastrálnej mapy (PDF)

Žiadosť o povolenie rozkopávky (PDF)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia § 58 stavebného zákona (PDF)

Žiadosť o potvrdenie existencie stavby (PDF)

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (PDF)

Žiadosť o povolenie reklamného zariadenia (PDF)

Žiadosť o povolenie studne (PDF)

Žiadosť o povolenie terénnych úprav (PDF)

Žiadosť o zmenu - doplnenie stavebníka (PDF)

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením (PDF)

Žiadosť o zmenu účelu užívania (PDF)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140 stavebného zákona (PDF)

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie (PDF)

 

Všetky dokumenty sú vo formáte PDF, moderné prehliadače zobrazujú tento formát priamo v sebe, ak nie, nainštalujte si prehliadač PDF súborov, napr. ADOBE READER