Dokumenty zákazky "Zberný dvor Golianovo"

Výzva na predkladanie ponúk (.docx formát)

Návrh Zmluvy o dielo (.docx formát)

Návrh Zmluvy o dielo verzia 2 (.docx formát)

Výkaz výmer (.xlsx formát)

Projektová dokumentácia (archív vo formáte ZIP)