Zámer prenajať majetok - nebytové priestory v KD

zamer102018.pdf