Orezy a výroby v zákonnom ochrannom pásme el. vedení NN, VN (22kV) a VVN (110 kV) pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.

orezy_stromov.pdf