Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Golianove na svojom 1. zasadnutí dňa 23.01.2020 v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Golianove

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra obce Golianovo, ktorá sa uskutoční

09.03.2020 o 18,00 hod. na Obecnom úrade

(v rámci zasadnutia Obecného zastupiteľstva).

Požiadavky, ktoré uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Golianovo (ďalej len hlavný kontrolór) musí spĺňať:

 1. kvalifikačné predpoklady – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 2. nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
 3. bezúhonnosť

Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača

(ale nie podmienkou pre účasť vo voľbe)

1. prax vo verejnej správe

2. počítačové znalosti: štandardná užívateľská znalosť Word, Excel, Internet

3. odborné znalosti – najmä znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti miestnej územnej samosprávy a jej hospodárenia.

Prihláška uchádzača musí obsahovať osobné údaje záujemcu – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje (e-mailovú adresu a číslo telefónu).

Povinnou prílohou prihlášky sú tieto doklady:

 1. úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 2. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 3. profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
 4. čestné prehlásenie uchádzača, že nevykonáva funkciu uvedenú v §18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra
 5. písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely voľby hlavného kontrolóra

Podmienky výkonu funkcie hlavného kontrolóra:

 1. pracovný pomer bude uzavretý na 0,25 úväzok základného pracovného času

Priebeh voľby hlavného kontrolóra:

 1. voľba hlavného kontrolóra sa vykoná spôsobom uvedeným v § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
 2. na voľbu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí splnili podmienky určené zákonom a uznesením Obecného zastupiteľstva
 3. každý pozvaný uchádzač bude mať možnosť sa osobne prezentovať na zasadnutí obecného zastupiteľstva pred samotnou voľbou v trvaní max. 5 min.
 4. prípadné ďalšie podmienky spôsobu voľby hlavného kontrolóra určí Obecné zastupiteľstvo pred samotnou voľbou.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do 21.02.2020 do 12,00 hod. na adresu:

Obecný úrad

Golianovo 400

951 08 Golianovo

v uzatvorenej obálke označenej:

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

(rozhodujúci je dátum doručenia na obecný úrad osobne alebo prostredníctvom pošty)

 

© Obec Golianovo 2020, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia