Daňový oznam

Daňovníci, ktorí v roku 2020 kúpili alebo predali nehnuteľnosť, či realizovali iné zmeny v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti (napr. nastala zmena druhu pozemku, bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a pod.), boli povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností v zákonnej lehote do 31.1.2021.
Obec Golianovo upustí od uloženia pokuty za porušenie povinnosti podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo k niektorej z nich alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich na zdaňovacie obdobie roku 2021 v zákonom ustanovenej lehote, ak si
daňovníci túto povinnosť splnia najneskôr do 15. marca 2021.
Vyplýva to z Nariadenia vlády SR č. 56/2021 Z. z. zo dňa 10.02.2021 o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam

© Obec Golianovo 2021, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia