OZNÁMENIE o začatí územného konania o stavebnej uzávere - upustenie od ústneho pojednávania - verejná vyhláška

>>>>>>>>>>  Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere  <<<<<<<<<<<