OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou upustenie od ústneho pojednávania

Oznamenie - verejná vyhláška - PDF