VZN Obce Golianovo č.2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  

 

VZN č.2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

tlačivo >>>> Tlačivo k dani z nehnuteľností