Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenské distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy informuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 12.11.2018 bez dodávky elôektriny nasledovné ulice :

odstavka112018.pdf

Informácie k odpusteniu časti poskytnutého úveru zo ŠFRB na obstaranie bytu z dôvodu narodenia dieťaťa

Dlžníci, ktorí uzavreli zmluvný vzťah so ŠFRB do 31.12.2013 môžu písomne požiadať ŠFRB o odpuistenie časti poskytnutého úveru najneskôr do 31.12.2018.

     Jedná sa o klientov, ktorí uzavreli zmluvný vzťah so ŠFRB do 31.12.2013 a po podpísaní zmluvy sa mu narodilo dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo si osvojili dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku. 

     Po splnení daných podmienok a platnosti zmluvy o poskytnutí podpory a riadne si plní záväzky voči fondu si môže uplatniť odpustenie časti poskytnutého úveru na každé dieťa 2000,- eur. 

     Žiadosť je dlžník povinný doručiť poštou na adresu ŠFRB s prílohami :

- overená kópia rodného listu každého dieťaťa

- potvrdenie o trvalom pobyte dieťaťa vydané príslušným obecným úradom

Žiadosť a bližšie informácie nájdete na stránke www.sfrb.sk

ziadost_sfrb.pdf

Úprava cestovných poriadkov - ARRIVA NITRA

Arriva Nitra bude upravovať cestovné poriadky autobusovej dopravy. Z toho dôvodu žiadame cestujúcich, aby svoje návrhy k úprave a zmene odchodov autobusov nahlásili písomne na Obecný úrad Golianovo do 24.09.2018 t.j. do pondelka. 

Západoslovenská distribučná informuje

Západoslovenská distribučná bude v dňoch 10.09. - 14.09. 2018 vykonávať odpočet elektrickej energie. Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazli svojich psov. 

Kontakt : 0903 -40-98-40

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.

Pozn. Žiadne iné osoby okrem spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie! 

 

Návrh zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Čechynce

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

 

Na obec Golianovo bolo doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu:

" Návrh zmien a doplnkov č.1Územného plánu obce Čechynce"

Do oznámenia je možné nahliadnuť do 17.09.2018 na Obecnom úrade v GOlianove, Golianovo 400 počas úradných hodín.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu je zverejnené na internetovej stránke:

http://sea.enviroportal.sk 

Verejnosť môže svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Pripomienky sa podávajú na tunajšiu obec so sídlom Obecný úrad Golianovo, Golianovo 400, 951 08

 

 

 

© Obec Golianovo 2018, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia