Upozornenie

Upozorňujeme občanov, aby do hnedých nádob na separovaný zber nevhadzovali plasty a iné komunálne odpady.

Taktiež Vás žiadame, aby ste zelený odpad na zbernom dvore delili na : mäkký (buriny, trávy, kôrovie z kukurice) a tvrdý odpad (haluzinu) a ukladali ho bez plastov, kovov, skla. 

Zberný dvor

Obec Golianovo oznamuje, že Zberný dvor začína fungovať od 04. marca 2017 (každú sobotu) v čase od 11.00. do 16.00. hod. 

Výstavba nájomnej bytovky

Obec Golianovo v roku 2017 plánuje stavať nájomný bytový dom. Nakoľko do projektu je potrebné dokladovanie potenciálnych záujemcov, preto svoj záujem doložte žiadosťou na Obecný úrad Golianovo, Golianovo 400, 951 08 do 15.04.2017.

V žiadosti je potrebné uviesť:

1. meno a priezvisko

2. trvalé bydlisko, telefonický prípadne e-mailový kontakt

3. počet osôb, ktoré by obývali príslušný byt

4. o aký byt máte záujem 

Záverečné stanovisko VTL plynovod DN 500 PN 75 KS04

zaverecne_stanovisko.pdf

Originál Záverečného stanoviska je uložený na obecnom úrade Golianovo a je doň možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy príp. na vlastné náklady vyhotoviť kópie počas úradných hodín. 

© Obec Golianovo 2020, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia