Výzva na úhradu dane a TKO

Žiadame neplatičov, ktorým bola zaslaná výzva na úhradu dane a TKO, aby nedoplatok uhradili do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. 

Oznam – odvoz TKO a separovaného odpadu na rok 2016

1,PLASTY + KOVOVÉ OBALY - pribudli zvozy plastov tak, aby frekvencia zvozu bola cca 1 krát za 4 týždne. Spolu s plastom sa od 1.1.2016 budú zbierať aj kovy – táto zmena bude vyznačená aj v harmonograme vývozov.

2. BIOODPAD – tento sa bude zbierať v období od začiatku Marca do konca Novembra a to 1 krát za 14 dní. Chceme Vás upozorniť, že PZO bude zbierať iba odpad s hnedých nádob. Nebudeme vyvážať vrecia. Väčšie množstvá bioodpadu od občanov je potrebné riešiť formou bio-skládok.

3. Zber Nebezpečného odpadu a elektroodpadu - Od 1.1.2016 sa ruší zber tohto druhu odpadu systémom ,,od domu k domu“ a to z bezpečnostných dôvodov. Tento odpad sa bude zbierať dvakrát za rok a to tak, že na obcou určené miesto príde posádka, ktorá priamo od občanov preberie nebezpečné odpady a elektro odpady. (NO a Elektro odpad sa bude zbierať vždy v sobotu) Ak má obec zberný dvor, tak vývoz môže byť realizovaný aj počas týždňa (o zbere budú občania informovaní obecným rozhlasom).

4.TUKY a JEDLÉ OLEJE - Nový zákon o odpadoch ukladá mestám a obciam zbierať už aj jedlé tuky a oleje a to 1 krát za 14 dní. Chceme preto požiadať obce, aby si zakúpili 240L (v prípade potreby aj 1100L) zberné nádoby do ktorých môžu priniesť občania tuky a jedlé oleje, ktoré budú mať naliate v PET fľašiach. (Bližšie informácie budú oznámené priebežne obecným rozhlasom).

Pripomienky k cestovným poriadkom

ARRIVA Nitra, a.s.  autobusová doprava zahajuje prípravu cestovných poriadkov na rok 2016. Podnety a pripomienky k cestovným poriadkom môžete doručiť na Obecný úrad Golianovo do 22.9.2015.

© Obec Golianovo 2019, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia