Oznam – odvoz TKO a separovaného odpadu na rok 2016

1,PLASTY + KOVOVÉ OBALY - pribudli zvozy plastov tak, aby frekvencia zvozu bola cca 1 krát za 4 týždne. Spolu s plastom sa od 1.1.2016 budú zbierať aj kovy – táto zmena bude vyznačená aj v harmonograme vývozov.

2. BIOODPAD – tento sa bude zbierať v období od začiatku Marca do konca Novembra a to 1 krát za 14 dní. Chceme Vás upozorniť, že PZO bude zbierať iba odpad s hnedých nádob. Nebudeme vyvážať vrecia. Väčšie množstvá bioodpadu od občanov je potrebné riešiť formou bio-skládok.

3. Zber Nebezpečného odpadu a elektroodpadu - Od 1.1.2016 sa ruší zber tohto druhu odpadu systémom ,,od domu k domu“ a to z bezpečnostných dôvodov. Tento odpad sa bude zbierať dvakrát za rok a to tak, že na obcou určené miesto príde posádka, ktorá priamo od občanov preberie nebezpečné odpady a elektro odpady. (NO a Elektro odpad sa bude zbierať vždy v sobotu) Ak má obec zberný dvor, tak vývoz môže byť realizovaný aj počas týždňa (o zbere budú občania informovaní obecným rozhlasom).

4.TUKY a JEDLÉ OLEJE - Nový zákon o odpadoch ukladá mestám a obciam zbierať už aj jedlé tuky a oleje a to 1 krát za 14 dní. Chceme preto požiadať obce, aby si zakúpili 240L (v prípade potreby aj 1100L) zberné nádoby do ktorých môžu priniesť občania tuky a jedlé oleje, ktoré budú mať naliate v PET fľašiach. (Bližšie informácie budú oznámené priebežne obecným rozhlasom).

Pripomienky k cestovným poriadkom

ARRIVA Nitra, a.s.  autobusová doprava zahajuje prípravu cestovných poriadkov na rok 2016. Podnety a pripomienky k cestovným poriadkom môžete doručiť na Obecný úrad Golianovo do 22.9.2015.

Odpočet spotrieb elektrickej energie

Vážení obyvatelia obce Golianovo.

Touto cestou Vám dávame do pozornosti termín vyúčtovacích odpočtov spotrieb elektrickej energie


10.09.2015 – 18.09.2015

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.
Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali svojich psov.

Kontakt: 0903-40-98-40

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.

POZNÁMKA:
Žiadne iné osoby okrem spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie!

Predĺženie lehoty koncesie

V súvislosti so zadávaním zákazky formou koncesie s názvom “Zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Golianovo s použitím LED technológie formou koncesie.” Vám oznamujeme, že lehota na prijímanie žiadostí o koncesnú dokumentáciu ako aj lehota na predkladanie ponúk sa predlžuje do 31.08.2015 do 10:00 hod.

Oznam o koncesii (PDF)

Návrh spracovania PHSR Golianovo

Návrh spracovania PHSR Golianovo - rozvoj obce na obdobie 2014-2020 (PDF)

Návrhy a pripomienky k PHSR Golianovo môžete písomne podávať na Obecný úrad Golianovo do 21.8.2015.

Oznam – separovanie na cintoríne

Obec zavádza separovaný zber aj na cintoríne. Pre bioodpad sú 1100 l nádoby, pre sklo je zvonová zelená nádoba. Čo sa týka plastov z cintorínov – tieto sú obyčajne znečistené voskom a z toho dôvodu sú ďalej nerecyklovateľné, preto sa budú vyvážať spolu s TKO.

Oznamujeme občanov, že všetky smetné nádoby na komunálny odpad musia byť označené nálepkou. Nálepky si môžete prevziať na obecnom úrade Golianovo.

© Obec Golianovo 2019, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia