Ponuka práce

V súčasnosti neevidujeme žiadne pracovné ponuky.

Farský úrad

Farský úrad sídli vo Veľkom Lapáši.
Správca fary: PhDr. Radovan Kobyda
Telefón: 037/7879809

Web farnosti: http://velkylapas.fara.sk/

kostol1.jpg

Územný plán obce

ÚPN z roku 2020:

1a náložka (PDF)

1a podklad (PDF)

1a sútlač (PDF)

1b KUN náložka (PDF)

1b KUN podklad (PDF)

1b KUN sútlač (PDF)

3 KUN náložka (PDF)

3 KUN podklad (PDF)

3 KUN sútlač (PDF)

4 VOR náložka (PDF)

4 VOR podklad (PDF)

4 VOR sútlač (PDF)

5 Doprava náložka (PDF)

5 Doprava podklad (PDF)

5 Doprava sútlač (PDF)

6 Elektro náložka (PDF)

6 Elektro podklad (PDF)

6 Elektro sútlač (PDF)

7 Vodné hospodárstvo náložka (PDF)

7 Vodné hospodárstvo podklad (PDF)

7 Vodné hospodárstvo sútlač (PDF)

8b PPLF náložka (PDF)

8b PPLF podklad (PDF)

8b PPLF sútlač (PDF)

Tabuľka vyňatia (PDF)

Textová časť (PDF)

 

ÚPN z roku 2019:

1a náložka (PDF)

1a podklad (PDF)

1a sútlač (PDF)

1b KUN náložka (PDF)

1b KUN podklad (PDF)

1b KUN sútlač (PDF)

3 KUN náložka (PDF)

3 KUN podklad (PDF)

3 KUN sútlač (PDF)

4 VOR náložka (PDF)

4 VOR podklad (PDF)

4 VOR sútlač (PDF)

5 Doprava náložka (PDF)

5 Doprava podklad (PDF)

5 Doprava sútlač (PDF)

6 Elektro náložka (PDF)

6 Elektro podklad (PDF)

6 Elektro sútlač (PDF)

7 Vodné hospodárstvo náložka (PDF)

7 Vodné hospodárstvo podklad (PDF)

7 Vodné hospodárstvo sútlač (PDF)

8b PPLF náložka (PDF)

8b PPLF podklad (PDF)

8b PPLF sútlač (PDF)

OZNÁMENIE (PDF)

Tabuľka vyňatia (PDF)

Zadanie (PDF)

 

ÚPN z roku 2017:

1a náložka (PDF -  0,1 MB)

1a podklad (PDF - 1 MB)

1a sútlač (PDF - 11 MB)

1b KUN náložka (PDF - 0,1 MB)

1b KUN podklad (PDF - 21 MB)

1b KUN sútlač (PDF - 2 MB)

3 KUN náložka (PDF - 0,1 MB)

3 KUN podklad (PDF - 10 MB)

3 KUN sútlač (PDF - 1,5 MB)

4 VOR náložka (PDF - 0,2 MB)

4 VOR podklad (PDF - 3,1 MB)

4 VOR sútlač (PDF - 2,6 MB)

5 Doprava náložka (PDF - 0,1 MB)

5 Doprava podklad (PDF - 4,7 MB)

5 Doprava sútlač (PDF - 2,2 MB)

6 Elektro, plyn náložka (PDF - 0,1  MB)

6 Elektro, plyn podklad (PDF - 0,8 MB)

6 Elektro, plyn sútlač (PDF - 2,5 MB)

 

ÚPN z roku 2016:

Územný plán - textová časť  (PDF - 0,3 MB)

Tabuľka PPF (PDF - 0,2 MB)

1a náložka (PDF -  0,1 MB)

1a podklad (PDF - 1 MB)

1a sútlač (PDF - 0,9 MB)

1b KUN náložka (PDF - 0,8 MB)

1b KUN podklad (PDF - 14 MB)

1b KUN sútlač (PDF - 1,1 MB)

2a KEP náložka (PDF - 0,7 MB)

2a KEP podklad (PDF - 14 MB)

2a KEP sútlač (PDF - 1,1 MB)

2b KEP náložka (PDF - 0,8 MB)

2b KEP podklad (PDF - 9 MB)

2b KEP sútlač (PDF - 15,3 MB)

3 KUN náložka (PDF - 0,7 MB)

3 KUN podklad (PDF - 10 MB)

3 KUN sútlač (PDF - 3,1 MB)

4 VOR náložka (PDF - 0,3 MB)

4 VOR podklad (PDF - 2,3 MB)

4 VOR sútlač (PDF - 3 MB)

5 Doprava náložka (PDF - 0,7 MB)

5 Doprava podklad (PDF - 4,6 MB)

5 Doprava sútlač (PDF - 36 MB)

6 Elektro, plyn náložka (PDF -0,2  MB)

6 Elektro, plyn podklad (PDF - 0,7 MB)

6 Elektro, plyn sútlač (PDF - 2,2 MB)

7 Vodné hospodárstvo náložka (PDF - 0,2 MB)

7 Vodné hospodárstvo podklad (PDF - 1,1 MB)

7 Vodné hospodárstvo sútlač (PDF - 2,2 MB)

8a PPLF náložka (PDF - 0,3 MB)

8a PPLF podklad (PDF - 51 MB)

8a PPLF sútlač (PDF - 1,8 MB)

8b PPLF náložka (PDF - 1,3 MB)

8b PPLF podklad (PDF - 10 MB)

8b PPLF sútlač (PDF - 4,3 MB)

Niektoré súbory sú väčšie, na pomalších pripojeniach ich zobrazenie bude trvať dlhšie. V prípade problémov so zobrazením PDF v prehliadači si môžete stiahnuť TENTO KOMPLETNÝ ARCHÍV VŠETKÝCH DOKUMENTOV UPN 2016.

 

 

 

Nový UPN v roku 2015:

Návrh UPN Golianovo 2015 (PDF)

UPN Golianovo 2015 (PDF - 131 MB)

 

Starý ÚPN

Návrh UPN Golianovo - textová časť   (PDF - 0,7 MB)

1a Širšie vzťahy   (PDF - 0,6 MB)

1b Komplexný urbanistický návrh   (PDF - 23,8 MB)

2a Výkres ochrany prírody   (PDF - 24,4 MB)

2b Výkres ochrany prírody   (PDF - 20 MB)

3 Komplexný výkres priestorového usporiadania  (PDF - 16,8 MB)

4 Výkres organizácie a regulácie územia   (PDF - 3,7 MB)

5 Výkres verejného dopravného vybavenia   (PDF - 9,3 MB)

6 Výkres verejného technického vybavenia - elektrifikácia, plynofikácia a telekomunikácie   (PDF - 0,8 MB)

7 Výkres verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo  (PDF - 1,1 MB)

8a Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu  (PDF - 22,1 MB)

8b Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu  (PDF - 13 MB)

 

Niektoré súbory sú väčšie, na pomalších pripojeniach ich zobrazenie bude trvať dlhšie. V prípade problémov so zobrazením PDF v prehliadači si môžete stiahnuť TENTO KOMPLETNÝ ARCHÍV VŠETKÝCH DOKUMENTOV UPN.

Všetky dokumenty UPN sú vo formáte PDF, moderné prehliadače zobrazujú tento formát priamo v sebe, ak nie, nainštalujte si prehliadač PDF súborov, napr. ADOBE READER

Evidencia obyvateľstva

Evidencia obyvateľov

Hlásenie trvalého pobytu a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.

Prihlásenie na trvalý pobyt
Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Potrebné doklady:
Vlastník bytu (domu):
Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony)

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
Oznámenie o uzavretí manželstva
U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu):
Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
Prítomný-í musí byť vlastník - vlastníci s listom vlastníctva, nie starším ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony)
Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Prihlásenie na prechodný pobyt
Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.
Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. (max.5 rokov)
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Potrebné doklady:
Vlastník bytu (domu):
Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony)

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
Oznámenie o uzavretí manželstva
U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu):
Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
Nájomná zmluva

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
Prítomný-í musí byť vlastník - vlastníci s listom vlastníctva, nie starším ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony)
Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Zrušenie trvalého pobytu občanovi
Vlastník alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom v jeho nehnuteľnosti hlásených. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu.
V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.

Vycestovanie občana do zahraničia
V prípade občana, ktorý má trvalý pobyt na území SR a pripravuje sa na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Pri tomto hlásení uvádza štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Zákaz poskytovania údajov

Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov.

Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa
Fyzické alebo právnické osoby môžu požiadať ohlasovňu o oznámenie miesta pobytu obyvateľa. Žiadosť musí byť podaná písomne s uvedením mena a priezviska, rodného čísla, čísla občianskeho preukazu, trvalého pobytu žiadateľa. V prípade právnickej osoby uvedenie obchodného mena, sídla a IČO. V žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa o ktorom sa pobyt požaduje oznámiť a dôvod žiadosti.
Za každé poskytnutie informácie o mieste pobytu sa vyberá správny poplatok (5€) podľa položky 8 prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Potvrdenie o trvalom pobyte
Pre potreby občana ohlasovňa vystavuje potvrdenie o trvalom pobyte občanovi. K jeho vystaveniu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz a uhradiť správny poplatok (5€)podľa položky 8 prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Od poplatkov sú oslobodení právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 uvedeného zákona.

Straty a nálezy

V súčasnosti neevidujeme žiadne straty, ani nálezy.

V prípade potreby kontaktujte Obecný úrad (osobne/mailom) a straty/nálezy budú zverejnené v tejto časti vyššie.

Potraviny

COOP Jednota

Zodpovedná vedúca: Helena Šranková

Kontakt: 037 / 658 11 44

Otváracie hodiny    
Pondelok         07:00 - 16:00
Utorok   07:00 - 16:00
Streda   07:00 - 16:00
Štvrtok   07:00 - 16:00
Piatok   07:00 - 16:00
Sobota   06:00 - 12:00
Nedeľa   zatvorené

 

Potraviny Darnadi:

Vedúci: Peter Darnadi

Kontakt: 

Otváracie hodiny    
Pondelok         05:45 - 18:00
Utorok   05:45 - 18:00
Streda   05:45 - 18:00
Štvrtok   05:45 - 18:00
Piatok   05:45 - 18:00
Sobota   05:45 - 12:00
Nedeľa   08:00 - 11:00

© Obec Golianovo 2014 - 2022, webdesign & layout by LF

Administrácia webu