Obecná knižnica Golianovo- vecné vyhodnotenie projektu

vecne vyhodnotenie 1

V tomto roku sa naša knižnica uchádzala o dotáciu z Fondu na podporu umenia - Program 5 Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram Akvizície knižníc s projektom
Akvizícia obecnej knižnice Golianovo. Projekt bol z verejných zdrojov finančne podporený Fondom na podporu umenia sumou 1000 eur na nákup knižnej literatúry.
Obec sa na projekte podieľala spolufinancovaním v sume 125 Eur. Z týchto finančných prostriedkov sa na akvizíciu knižnice vyčlenilo 20% sumy na nákup kníh
vydaných s podporou FPU podľa aktuálneho zoznamu uverejneného na ich webovom sídle. Z tejto sumy 203,29 Eur bolo zakúpených 25 kníh. Zo zvyšnej sumy
bolo zakúpených 86 kníh v sume 919,36 Eur. Celkovo sa podarilo pomocou Fondu na podporu umenia do našej knižnice zakúpiť 111 kníh.
Z toho:
Beletria pre dospelých: 56 ks
Náučná literatúra pre dospelých: 2 ks
Beletria pre deti: 50 ks
Náučná literatúra pre deti: 3 ks
Všetky knižné jednotky nadobudnuté akvizíciou sú umiestnené v obecnej knižnici a sú prístupné pre všetkých čitateľov. Každá kniha je označená logom FPU, ktoré
obsahuje aj vyhlásenie: Zakúpené s podporou fondu na podporu umenia. Čitatelia knižnice boli s týmto projektom oboznámení formou propagácie v knižnici.
Zhrnutie projektu: Zámerom projektu bolo využiť získané finančné prostriedky na nákup nových knižničných jednotiek. Cieľom bolo týmto aj naďalej rozvíjať u čitateľov
záujem o čítanie a návštevu knižnice a to formou motivácie vďaka novým atraktívnym knihám. Boli zahrnuté všetky cieľové skupiny čitateľov. Bola zakúpená beletria pre
dospelých, odborná literatúra pre dospelých, detská literatúra a detská náučná literatúra. Knihy boli zakúpené v decembri 2021, postupne boli zaevidované do
systému, označené a sprístupnené všetkým čitateľom v knižnici. Tento projekt bol pre našu knižnicu veľmi prospešný, vďaka dotácie z FPU sme mohli
v tomto roku nakúpiť viac kníh a to nielen z rozpočtu obce ale aj z verejných zdrojov.  

vecne vyhodnoteninne 1

vecneevyhodnotenie 1

Mgr. Dominika Valentová

Oznámenie o realizácii projektu Wifi pre obec Golianovo

Názov projektu: Wifi pre obec Golianovo

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Golianovo, č. 400, 951 08 Golianovo

Miesto realizácie: Obec Golianovo

Výška nenávratného finančného príspevku: 9618,75 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 9 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. Stĺp - ľadová plocha                                                    (48.270043819844 ; 18.1872653961182)
  2. Zdravotné stredisko                                                   (48.2695867723836 ; 18.1863641738892)
  3. Verejne priestranstvo OcÚ                                       (48.2683370123641 ; 18.1875658035278)
  4. KD ihrisko                                                                      (48.2679370827029 ; 18.1871473789215)
  5. Nové bytovky                                                               (48.2654945872088 ; 18.1940674781799)
  6. Budova OFK 1                                                              (48.2746301361899 ; 18.1895077228546)
  7. Budova OFK 2                                                              (48.2744703629187 ; 18.1891134381294)
  8. Obecný úrad 2                                                             (48.2684566335743 ; 18.1873297691345)
  9. Multifunkčné ihrisko ZŠ s MŠ Golianovo               (48.2720879859966 ; 18.1921148300171)

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu bola ukončená vo februári 2020. V súčasnosti prebiehajú administratívne úkony k žiadosti o platbu.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Technológia pre triedený zber v obci Golianovo

SKM C25817112815470

Dňa 27.05.2016 podala obec Golianovo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, investičnej priority 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva, špecifického cieľa 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Operačného programu Kvalita životného prostredia s názvom projektu Technológia pre triedený zber v obci Golianovo. Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia, spolufinancovaný Kohéznym fondom. Realizáciou aktivít projektu má obec Golianovo v záujme zabezpečiť technologické vybavenie pre triedený zber.

© Obec Golianovo 2014 - 2022, webdesign & layout by LF

Administrácia webu