Rekonštrukcia a rozšírenie Hasičskej zbrojnice Golianovo

Začiatok realizácie a aktivít projektu: 04/2010
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 10/2011
Celkové oprávnené výdavky projektu:
- Plánovaný stav v EUR: 265 130,02
- Skutočný stav v EUR: 264 646,32
- vlastné zdroje v EUR: 78 381,25

 

hz2.JPG

hz.jpg