Stanovisko k návrhu záverečného účtu za 2018 a plán práce na 2.polrok 2019

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za 2018 (PDF)

Plán práce hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019 (PDF)