Nové VZN

VZN č. 3/2019 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce (PDF)

Dodatok č. 1 k VZN 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Golianovo (PDF)

Zverejnené 17.6.2019