Zverejnenie zámeru v zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci

>>>>>>>Zverejnenie zámeru<<<<<<<