Dodatok č.1 VZN Obce Golianovo č.2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ školských zariadení so sídlom na území Obce Golianovo

Dodatok č.1 VZN č.2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy