Úprava cestovných poriadkov - ARRIVA NITRA

Arriva Nitra bude upravovať cestovné poriadky autobusovej dopravy. Z toho dôvodu žiadame cestujúcich, aby svoje návrhy k úprave a zmene odchodov autobusov nahlásili písomne na Obecný úrad Golianovo do 24.09.2018 t.j. do pondelka. 

Západoslovenská distribučná informuje

Západoslovenská distribučná bude v dňoch 10.09. - 14.09. 2018 vykonávať odpočet elektrickej energie. Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazli svojich psov. 

Kontakt : 0903 -40-98-40

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.

Pozn. Žiadne iné osoby okrem spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie! 

 

Návrh zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Čechynce

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

 

Na obec Golianovo bolo doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu:

" Návrh zmien a doplnkov č.1Územného plánu obce Čechynce"

Do oznámenia je možné nahliadnuť do 17.09.2018 na Obecnom úrade v GOlianove, Golianovo 400 počas úradných hodín.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu je zverejnené na internetovej stránke:

http://sea.enviroportal.sk 

Verejnosť môže svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Pripomienky sa podávajú na tunajšiu obec so sídlom Obecný úrad Golianovo, Golianovo 400, 951 08

 

 

 

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Územný plán Obce Veľký Lapáš - zmeny a doplnky č.3

Na Obec Golianovo bolo doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu:

"Územný plán obce Veľký Lapáš - zmeny a doplnky č.3"

Do oznámenia je možné nahliadnuť do 11.09.2018 na Obecnom úrade v Golianove, Golianovo 400 počas úradných hodín.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu je zverejnené na internetovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-velky-lapas-zmeny-doplnky-c-3

Verejnosť môže svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Pripomienky sa podávajú na Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín. 

Konzultácie k uvedenému strategickému dokuemntu je možné vykonať počas celého procesu na OKresnom úrade v NItre, odbor starostlivosti o životné prostredie,

Štefánikova tr. 69, 949 01 NItra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Oznam - Obecný úrad Golianovo

Obecný úrad Golianovo oznamuje občanom, že Obecný úrad bude v piatok 06.07.2018 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. 

Oznam - obvodná ambulancia

V dňoch od 02.07.2018 do 13.07.2018 bude obvodná ambluncia pre dospelých čerpať dovolenku. Zastupovať bude MUDr. Frey :

 - pondelok, stredu a piatok vo Veľkom Cetíne,

 - utorok, štvrtok vo Vinodole. 

Projekt ,,Do školy na bicykli" ukončený

V dňoch 5.6. a 8.6.2018 sa v Materskej škole a v Základnej škole v Golianove uskutočnilo slávnostné ukončenie 3. ročníka súťaže "Do školy na bicykli". Do projektu sa prihlásilo 32 detí z MŠ a 40 žiakov zo ZŠ. Cieľom projektu bola podpora nemotorových prostriedkov (bicykel, kolobežka, odrážadlo), čo zlepšuje nielen životné prostredie, ale upevňuje aj zdravý životný štýl. Všetky deti boli ocenené a tešili sa z výhier. Fotodokumentácia na našej facebookovej stránke, cykloturistický klub Dolná Nitra. 

Predsedníčka klubu: Mgr. Tamara Krenželáková

© Obec Golianovo 2021, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia