Všeobecno záväzné nariadenia

 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ škol. zariadení so sídlom na území obce Golianovo

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN o Miestnom poplatku za rozvoj (PDF)

VZN_cas_predaja_2022_ GOLIANOVO.pdf

VZN č.1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy

VZN č.2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Dodatok č.1 VZN č.2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ školských zariadení so sídlom na území Obce Golianovo

VZN  č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ školských zariadení so sídlom na území Obce Golianovo (PDF)

VZN  č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (PDF)

VZN č.3/2020 o vyhlásení záväzných častí ÚP obce Golianovo ZaD č.3

VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy školských zariadení so sídlom na území Obce Golianovo (PDF)

          Dodatok č.1 VZN Obce Golianovo č.2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ školských zariadení so sídlom na území Obce Golianovo (PDF)

VZN č 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (PDF)VZN č 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (PDF)

Dodatok č.2 k VZN obce Golianovo č.2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú uhradu nákladov v MŠ, školskom klube detí a v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

VZN č. 3/2019 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce (PDF)

Dodatok č. 1 k VZN 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Golianovo (PDF)

VZN obce Golianovo č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Golianovo (2019)

VZN obce Golianovo č.1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy školských zariadení so sídlom na území obce Golianovo (2019)

VZN obce Golianovo č.2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy školských zariadení so sídlom na území obce Golianovo (2018)

VZN obce Golianovo č.1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (2018)

 VZN obce Golianovo o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov (2017)

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce (zverejnené 21.09.2017)

VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Golianovo (zverejnené 13.12.2016) 

VZN obce GOlianovo č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (zverejnené 13.12.2016)

VZN obce Golianovo č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žuiaka a dieťa materskej školy školských zariadení so sídlom na území obce Golianovo (zverejnené 13.12.2016)

Vymedzenie miest na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampane (zverejnené 30.11.2015)

Schválenie územného plánu (zverejnené 11.11.2015)

VZN o výhlásení záväzných častí územného plánu obce Golianovo (zverejnené 01.03.2016)

Miestne dane a miestne poplatky za komunálne a drobné stavebné odpady (zverejnené 11.11.2015)

Nakladanie s komunálnymi odpadmi (zverejnené 4.11.2015)

Dodatok č.1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Golianovo (december 2017)

Nakladanie s komunálnymi odpadmi (zverejnené 12.4.2014)

Prevádzkový poriadok pohrebiska (zverejnené 26.2.2007)

Dodatok č.1 k prevádzkovému poriadku pohrebiska (zverejnené 27.11.2014)

Dodatok č.2 k prevádzkovému poriadku pohrebiska (zverejnené 25.5.2015)

Dodatok č.3 k prevádzkovému poriadku pohrebiska (zverejnené 01.07.2016)

Dodržiavanie verejného poriadku a verejnej čistoty (zverejnené 21.7.2012)

Zásady odmeňovania poslancov (zverejnené 25.11.2011)

Dodatok č.1 k odmeňovaniu poslancov (zverejnené 25.6.2013)

Dodatok č.2 k odmeňovaniu poslancov (zverejnené 11.12.2014)

Zásobovanie vodou a zneškodňovanie obsahu žúmp (zverejnené 27.4.2013)

Ochrana ovzdušia (zverejnené 3.12.2012)

Povodňový plán (zverejnené 16.1.2013)

Zásady konania a rozhodovanie komisie obecného zastupiteľstva o ochrane verejného záujmu 

Miestne dane a miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (zverejnené 15.11.2012)

Rokovací poriadok (zverejnené 16.7.2010)

Rokovací poriadok komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu

Poplatky v školách (zverejnené 29.8.2008)

Dodatok č.2 k poplatkom na školách (zverejnené 1.9.2010)

Dodatok č.4 k poplatkom na školách (zverejnené 1.9.2011)

Dodatok č.5 k poplatkom na školách (zverejnené 7.12.2013)

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení (zverejnené 1.2.2014)

Držanie psov (zverejnené 26.1.2008)

Dodatok č.1 k držaniu psov (zverejnené 14.12.2009)

Vydávanie záväzných stanovísk k podnikateľskej činnosti fyzických a právnických osôb (zverejnené 18.10.2007)

Umiestnenie plagátov (zverejnené 23.10.2006)

Poskytovanie sociálnej služby (zverejnené 15.12.2009)

Zásady hospodárenia s majetkom obce (zverejnené 21.5.2011)

Chov hospodárskych a spoločenských zvierat (zverejnené 29.6.1999)

Štatút obce Golianovo (zverejnené 1.9.2010)

 

Všetky VZN sú vo formáte PDF, moderné prehliadače zobrazujú tento formát priamo v sebe, ak nie, nainštalujte si prehliadač PDF súborov, napr. ADOBE READER

© Obec Golianovo 2014 - 2023, webdesign & layout by LF

Administrácia webu