Technológia pre triedený zber v obci Golianovo

SKM C25817112815470

Dňa 27.05.2016 podala obec Golianovo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, investičnej priority 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva, špecifického cieľa 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Operačného programu Kvalita životného prostredia s názvom projektu Technológia pre triedený zber v obci Golianovo. Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia, spolufinancovaný Kohéznym fondom. Realizáciou aktivít projektu má obec Golianovo v záujme zabezpečiť technologické vybavenie pre triedený zber.

Rekonštrukcia a rozšírenie Hasičskej zbrojnice Golianovo

Začiatok realizácie a aktivít projektu: 04/2010
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 10/2011
Celkové oprávnené výdavky projektu:
- Plánovaný stav v EUR: 265 130,02
- Skutočný stav v EUR: 264 646,32
- vlastné zdroje v EUR: 78 381,25

 

hz2.JPG

hz.jpg

Budovanie ľudských kapacít zamestnancov obce Golianovo a partnerov

Začiatok realizácie aktivít projektu: 03/2009
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 05/2010
celkové oprávnené výdavky projektu:
- plánovaný stav v EUR: 130 766,68
- skutočný stav v EUR: 125 726,12

blk.jpg

blk2.jpg

© Obec Golianovo 2014 - 2024, webdesign & layout by LF

Administrácia webu