Návrh zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Čechynce

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

 

Na obec Golianovo bolo doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu:

" Návrh zmien a doplnkov č.1Územného plánu obce Čechynce"

Do oznámenia je možné nahliadnuť do 17.09.2018 na Obecnom úrade v GOlianove, Golianovo 400 počas úradných hodín.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu je zverejnené na internetovej stránke:

http://sea.enviroportal.sk 

Verejnosť môže svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Pripomienky sa podávajú na tunajšiu obec so sídlom Obecný úrad Golianovo, Golianovo 400, 951 08

 

 

 

© Obec Golianovo 2020, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia