Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Územný plán Obce Veľký Lapáš - zmeny a doplnky č.3

Na Obec Golianovo bolo doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu:

"Územný plán obce Veľký Lapáš - zmeny a doplnky č.3"

Do oznámenia je možné nahliadnuť do 11.09.2018 na Obecnom úrade v Golianove, Golianovo 400 počas úradných hodín.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu je zverejnené na internetovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-velky-lapas-zmeny-doplnky-c-3

Verejnosť môže svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Pripomienky sa podávajú na Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín. 

Konzultácie k uvedenému strategickému dokuemntu je možné vykonať počas celého procesu na OKresnom úrade v NItre, odbor starostlivosti o životné prostredie,

Štefánikova tr. 69, 949 01 NItra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

© Obec Golianovo 2019, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia